Metsänhoidon suositukset

Metsänhoito

Lataa pdf
Metsänhoidon suositukset, pääteos

Metsänhoidon suositusten pääteos esittelee kattavasti suositeltavat talousmetsien metsänkasvatuksen menetelmät ja toimintamallit. Julkaisussa kerrotaan kestävän metsien hoidon ja käytön yleisistä periaatteista sekä käytännön hakkuu- ja metsänhoitotoimenpiteistä.

Suositusten pääteos sisältää runsaasti hyvää perustietoa koko metsäomaisuuden hoitoon ja vaihtoehtoja metsien pitkäjänteiseen ja hyvään käsittelyyn. Erilaisista vaihtoehdoista metsänomistaja voi valita parhaiten sopivan. Teoksen avulla metsänkasvatuksen kokonaisuus on helppo hahmottaa perusteluineen ja soveltamisvaihtoehtoineen.

Kuvatut menettelytavat ovat taloudellisesti, ekologisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä. Metsänomistajan päätöksen mukaan kestävyyden eri osa-alueet painottuvat metsänkäsittelyssä eri tavalla.

Teos on metsäomaisuuden hoitamisen kattava tietolähde. Se soveltuu niin metsäammattilaisille kuin aktiivisesta metsäomaisuuden hoidosta kiinnostuneille metsänomistajille.

Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – METSÄNHOITO

Tulossa

Keväällä 2019 Metsänhoidon suositukset päivittyvät tuoreella tiedolla ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Lue lisää tiedotteesta.

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Metsänhoidon suositukset valmistellaan poikkeuksellisen laajassa sidosryhmäyhteistyössä, mikä varmistaa kestävyyden osa-alueiden tasapainon. Hyvä metsänhoito on kannattavan metsätalouden ja puuhun perustuvan biotalouden kasvun perusta."

- Tomi Salo, Metsäteollisuus ry

"Metsänhoidon suositukset antavat ohjeita myös metsäluonnon monimuotoisuuden huomioon ottamisesta. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää mahdollisuudet uudenlaisesta metsienkäsittelystä."

- Jari Luukkonen, WWF

Julkaisun sisällysluettelo

Saatteeksi 7

Esipuhe 8

1 Johdanto metsänhoidon suosituksiin, s. 9

2 Metsien kestävä hoito ja käyttö, s. 10

2.1 Kestävä metsätalous 10

2.2 Metsänomistajan tavoitteet 12

2.3 Metsätalouden kannattavuus 12

2.3.1 Kannattavuuden mittarit 14
2.3.2 Kannattavuuden parantaminen 14

2.4 Metsän käytön perusteita 16

2.4.1. Metsän käsittely-yksiköt 16
2.4.2. Kasvupaikat 16

2.5 Ilmastonmuutoksen vaikutukset 17

3 Metsän kasvatustavan valinta, s. 20

3.1 Metsän eri käyttötapojen yhteensovittaminen 20

3.1.1 Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 20
3.1.2 Vesien laadun turvaaminen 21
3.1.3 Maiseman huomioon ottaminen 21
3.1.4 Kulttuuriperinnön turvaaminen 21
3.1.5 Monikäyttömahdollisuuksien huomioon ottaminen 22

3.2 Kasvatus tasa- tai eri-ikäisrakenteisena 22

3.2.1 Kasvatustapojen kuvaus 22
3.2.2 Kasvatustapojen vertailu 23

3.3 Kasvatettavat puulajit 26

3.3.1 Mänty 26
3.3.2 Kuusi 26
3.3.3 Rauduskoivu 26
3.3.4 Hieskoivu 27
3.3.5 Haapa ja hybridihaapa 27
3.3.6 Siperianlehtikuusi 28
3.3.7 Tervaleppä 28
3.3.8 Jalot lehtipuut 28

4 Riskien hallinta metsänkasvatuksessa, s. 30

4.1 Markkinariskit 30

4.2 Metsätuhoriskit 31

4.2.1 Sienitaudit 32
4.2.2 Eläintuhot 33
4.2.3 Tuuli- ja lumituhot 35

5 Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatus, s. 37

5.1 Päätös metsän uudistamisesta 37

5.1.1 Uudistamisen ajankohta 37
5.1.2 Uudistusalan rajaus ja merkintä maastoon 43

5.2 Metsän uudistaminen 44

5.2.1 Puulajin ja uudistamistavan valinta 44
5.2.2 Uudistamisvaihtoehdot pääpuulajeittain 47
5.2.3 Taimikon varhaishoito pääpuulajeittain 52

5.3 Varttuneen taimikon käsittely 54

5.3.1 Taimikonharvennuksen suunnittelu 54
5.3.2 Taimikonharvennus pääpuulajeittain 56

5.4 Nuoren kasvatusmetsikön käsittely 57

5.4.1 Ensiharvennuksen suunnittelu 57
5.4.2 Ensiharvennus hoidetuissa metsissä 58
5.4.3 Ensiharvennus hoitamattomissa metsissä 61

5.5 Varttuneen kasvatusmetsikön käsittely 62

5.5.1 Hoidon ja hakkuiden suunnittelu 62
5.5.2 Harvennus pääpuulajeittain 62

5.6 Sekametsien hoidon erityispiirteitä 65

5.6.1 Yksijaksoiset sekametsät 66
5.6.2 Kaksijaksoiset koivu-kuusisekametsät 66
5.6.3 Kuusialikasvos männikössä 67

5.7 Energiapuun korjuu 68

5.7.1 Energiapuun korjuu uudistusaloilta 68
5.7.2 Energiapuun korjuu kasvatusmetsistä 69

6 Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus, s. 71

6.1 Rakennepiirteet 71

6.1.1 Rakennepiirteiden kehittäminen ja ylläpito 71
6.1.2 Eri-ikäiskasvatus eri kasvupaikoilla 72

6.2 Hakkuut ja hoito 73

6.3 Kuusivaltainen metsä 74

6.4 Mäntyvaltainen metsä 75

6.5 Siirtymä tasaikäisrakenteisesta metsästä 76

6.5.1 Metsät joissa alikasvosjakso 77
6.5.2 Taimikot ja nuoret metsät 78
6.5.3 Varttuneet ja uudistuskypsät metsät ilman alikasvosta 78

7 Metsänhoitomenetelmien kuvaukset, s. 79

7.1 Tasaikäisrakenteisen metsän uudistaminen ja taimikonhoito 79

7.1.1 Uudistushakkuutavat 79
7.1.2 Uudistusalan valmistelut 82
7.1.3 Maanmuokkaus 83
7.1.4 Uudistaminen viljelemällä 89
7.1.5 Taimikon varhaishoito 91
7.1.6 Taimikonharvennus 93

7.2 Tasaikäisrakenteisen metsän kasvatushakkuut 94

7.2.1 Ennakkoraivaus 96
7.2.2 Kasvatushakkuut 97
7.2.3 Harvennustavat 98

7.3 Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuut 100

7.3.1 Poimintahakkuu 100
7.3.2 Pienaukkohakkuu 103

7.4 Lannoitus 107

7.4.1 Maan ravinnetilan selvittäminen ennen lannoitusta 109
7.4.2 Kivennäismaiden lannoitukset 110
7.4.3 Turvemaiden lannoitukset 111

7.5 Vesitalouden järjestelyt 111

7.5.1 Uudistusalojen vesitalous 112
7.5.2 Kunnostusojituksen suunnittelu ja toteutus 112

7.6 Pystykarsinta 113

7.7 Peltojen metsittäminen 114

7.8 Metsäteiden kunnossapito 116

8 Talousmetsien luonnonhoito, s. 118

8.1 Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden edistäminen 119

8.1.1 Säästöpuut ja lahopuusto 119
8.1.2 Sekapuustoisuus, lehtipuusekoitus, alikasvos ja tiheiköt 122

8.2 Luontokohteiden huomioon ottaminen 122

8.2.1 Luontokohteet, joihin kohdistuu lakisääteisiä käytönrajoituksia 123
8.2.2 Vapaaehtoisesti huomioon otettavat luontokohteet 125

8.3 Uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen turvaaminen 126

8.4 Kulttuuriperintökohteiden turvaaminen 127

8.5 Metsämaiseman hoito 128

8.6 Vesiensuojelu 129

8.6.1 Suojakaistojen jättäminen pienvesien ja vesistöjen varrelle 131
8.6.2 Suojakaistan leveys 131
8.6.3 Puustoisuus vesiensuojelukeinona 131

8.7 Luonnonhoidolliset hakkuut talousmetsissä 132

9 Metsien monikäyttö, s. 137

9.1 Virkistyskäyttö 137

9.2 Keruutuotteet 138

9.3 Riistanhoito ja metsien käsittely 139

10 Metsien hoito erityisalueilla, s. 141

10.1 Kaava-alueet 141

10.2 Korkeat alueet, lakimetsät ja suojametsäalue 142

10.2.1 Korkeiden alueiden metsät ja lakimetsät 142
10.2.2 Suojametsäalue ja alle 700 d.d.:n alueet 142

10.3 Poronhoitoalue 143

10.4 Pohjavesialueet 143

10.5 Maankohoamisrannikon metsät 144

10.6 Happamat sulfaattimaat 145

11 Metsänhoidon laadunhallinta, s. 147

11.1 Hoito- ja hakkuusopimuksissa sovittavat asiat 147

11.2 Laadunseuranta 148

Kirjallisuus 150

LIITTEET, s. 152

Liite 1.1 Metsätalousmaiden luokitus 152
Liite 1.2 Metsän maaperätyypit 152
Liite 1.3 Kivennäismaalajit ja niiden tunnistaminen 153
Liite 1.4 Turpeen maatuneisuusasteen arviointi 153
Liite 1.5 Kasvupaikka- ja metsätyypit 154
Liite 2.1 Puuston kehitysluokat 157
Liite 2.2 Puuston puuntuotannollinen laatu 158
Liite 3 Lämpösummakartta aluejakoineen 159
Liite 4.1 Taimikoiden tavoitetiheydet 160
Liite 4.2 Ensiharvennuksen harvennusmallit 161
Liite 5 Harvennusmallit 163
Liite 6.1 Neulasanalyysi 167
Liite 6.2 Suositeltavat ravinne- ja lannoitemäärät 168
Liite 7.1 Turvekankaiden kunnostusojituskelpoisuus 171
Liite 7.2 Turvekankaiden jatkoinvestointikelpoisuus 172
Liite 8.1 Siemenmäärät kylvössä 173
Liite 8.2 Istutusajankohta eri paakkutaimityypeille 174
Liite 8.3 Istutustiheydet 175
Liite 8.4 Metsänviljelyaineiston alkuperä ja käyttöalueet 175
Liite 9 Metsänhoidon laadun tarkistuslistat 176
Liite 10 Eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen liittyviä käsitteitä 179
Liite 11 Esimerkkilaskelmissa käytetyt puun kantohinnat ja metsänhoitotöiden hinnat 180