Metsänhoidon suositukset

Luonnonhoito

Lataa pdf
Työopas: Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon

Metsien käytön suunnittelussa ja toteutuksessa tavoitellaan onnistumista vaihtelevissa tilanteissa sekä talouden että ympäristön näkökulmista.

Työoppaassa on kuvattu suositeltavat keinot talousmetsien luonnonhoitoon. Teos kokoaa lisäksi metsätalouden ympäristöohjeistusta koskevan lainsäädännön ja PEFC- ja FSC®-sertifioinnin vaatimukset. Keskeisiä teemoja ovat luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, vesiensuojelu sekä metsien kulttuuriperinnön, maisema-arvojen ja virkistyskäytön edellytysten turvaaminen.

Oppaan avulla ympäristöasioiden kokonaisuus on helppo hahmottaa perusteluineen ja soveltamisvaihtoehtoineen. Teos on talousmetsien luonnonhoidon kattava tietolähde ja oppikirja, joka on myös Metsäalan luonnonhoitokortin oppimateriaali. Teos on suunnattu kaikille käytännön metsätalouden parissa toimiville.

Saaristo, L. & Vanhatalo, K. (toim.) 2015. Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon, työopas. Tapion julkaisuja.

Saatavilla myös painettuna kirjana: Hyvän metsänhoidon suositukset – TALOUSMETSIEN LUONNONHOITO, työopas

Kysy lisää asiantuntijalta:

"Hyvään metsänhoitoon kuuluu sekä puuntuotanto että metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen."

- Lea Jylhä, MTK

"Metsäluonnosta huolehtiminen on entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään. Oppaasta löydät keinot monimuotoisuuden turvaamiseen, vesiensuojeluun ja metsien monikäytön edistämiseen."

- Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus

Julkaisun sisällysluettelo

Lukijalle 7

1 Johdanto talousmetsien luonnonhoitoon, s. 8

1.1 Metsätalouden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin 10

1.2 Talousmetsien luonnonhoidon perusteita 11

1.2.1 Luonnonhoidon ratkaisut metsänhoidossa ratkaisevat ympäristön laadun 14

1.3 Metsän- ja luonnonhoito turvaavat metsien monikäytön edellytykset 17

1.3.1 Metsien virkistyskäyttö 18
1.3.2 Keruutuotteet 18
1.3.3 Riistanhoito ja metsänkäsittely 19

2 Metsätalouden ympäristöohjeistuksen tausta, s. 20

2.1 Lainsäädäntö asettaa vähimmäistason 21

2.2 Metsäsertifiointi lisää talousmetsien luonnonhoitoa 22

2.3 Metsänomistajan asettamat täydentävät toimet ja rajoitteet 23

3 Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen talousmetsissä, s. 25

3.1 Monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden edistäminen 25

3.1.1 Säästöpuut ja lahopuusto 25
3.1.2 Sekapuustoisuus ja lehtipuuosuus 33
3.1.3 Riistatiheiköt 34

3.2 Luontokohteiden huomioon ottaminen 35

3.2.1 Metsälain asettamat käytönrajoitukset 38
3.2.2 Viranomaisen tekemään rajaukseen perustuva käytönrajoitus 50
3.2.3 Muut käytönrajoituksen kohteet 56
3.2.4 Luontokohteen rajaaminen 59
3.2.5 Metsätuhot luontokohteilla 61

3.3 Lajikohtaiset ohjeet metsänkäsittelyssä 61

3.3.1 Metsätalous ja lajisuojelun lainsäädäntö 62
3.3.2 Uhanalaisten lajien toimintamalli 63

3.4 Metsänkasvatus- ja hakkuutavan merkitys monimuotoisuudelle 65

3.4.1 Tasaikäisrakenteinen metsänkäsittely ja monimuotoisuus 65
3.4.2 Eri-ikäisrakenteinen metsänkäsittely ja monimuotoisuus 65

4 Vesiensuojelu metsätaloudessa, s. 66

4.1 Vesiensuojelun kannalta merkittävien kohteiden ja toimenpiteiden tunnistaminen 67

4.2 Lainsäädäntö vesiensuojelussa 69

4.3 Vesiensuojelu metsänhoidossa ja puunkorjuussa 71

4.3.1 Metsänkasvatus- ja hakkuutavan merkitys vesiensuojelulle 71
4.3.2 Maanmuokkaustavan valinta 71
4.3.3 Vesiensuojelu energiapuunkorjuussa 72

4.4 Vesiensuojelun menetelmät 73

4.4.1 Suodattavat menetelmät 74
4.4.2 Saostavat menetelmät 75

4.5 Toiminta pohjavesialueella 77

5 Metsämaiseman hoito, s. 78

5.1 Maisemanhoidon erityiskohteet 79

5.2 Maisemanhoidon suunnittelu 80

5.3 Suositeltavia keinoja maisemanhoitoon 80

6 Metsien kulttuuriperintökohteiden säilyttäminen, s. 82

6.1 Lainsäädäntö kulttuuriperintökohteiden turvaamisessa 83

6.2 Kulttuuriperintökohteiden tunnistaminen 84

7 Luonnonhoidolliset hakkuut talousmetsissä, s. 85

7.1 Rantametsät 87

7.2 Pellon ja metsän vaihettumisvyöhykkeet 88

7.3 Suon ja kangasmaan väliset vaihettumisvyöhykkeet 88

7.4 Korvet 89

7.5 Vähätuottoiset sekä alun perin avoimet tai harvapuustoiset ojitetut turvemaat 89

7.6 Talousmetsälehdot 90

7.7 Harjujen paahdeympäristöt 91

7.8 Puustoiset perinneympäristöt 91

7.9 Kulotusalueet 92

LIITTEET, s. 95

Liite 1. Esimerkkejä tasaikäisrakenteisen suometsätalouden vaikutuksista erilaisiin
ekosysteemipalveluihin. 95
Liite 2. Esimerkkejä metsätalouden ympäristöohjeiden taustalla olevista sopimuksista, päätöksistä ja
ohjelmista.