Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

Nykytekniikan avulla on huomattavasti tehokkaampaa suunnitella metsäojien kunnossapitoa, vesien johtamista ja vesiensuojelurakenteiden sijoittamista maastoon. Uusi ojituksen suunnittelijan työkalupakki tulee helpottamaan vielä monen työtä. Pauli Juntunen, Otso Metsäpalvelut Oy: "Ojien kunnostaminen vaatii yleensä aina usean tilan yhteishankkeen perustamista, koska vesien poisjohtaminen ei muutoin järkevästi onnistu. Yhteishankkeissa on lisäksi huomattavasti paremmat mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa tehokkaat vesiensuojeluratkaisut. Valuma-aluekohtainen teemakartta on hyvä lähtökohta ojien kunnostuksen ja suometsänhoidon myynnissä kohdealueen maanomistajille. Ojituksen suunnittelijalle työkalupakki on oiva lisä perinteisten suunnittelumenetelmien rinnalle." Paikkatietopaja kokosi ojien kunnostuksen suunnitelmia tekeviä tahoja ja ojituksen suunnittelijan työkalupakin tekijöitä, lue kooste: https://tapio.fi/laserkeilaus-tuo-tehoa-ojien-kunnostuksen-suunnitteluun-ja-auttaa-vesiensuojelussa/

19.11.2018 - facebook

Uusi ojituksen suunnittelijan työkalupakki auttaa määrittämään onko ojien kunnostaminen kannattavaa kyseisellä kohteella, syntyykö alueille leimikkoa ja milloin puutavara olisi korjattavissa. Se auttaa myöskin ojituksen suunnittelijaa maanpinnan korkeuksien ja kaltevuuksien hahmottamisessa, ojien kunnon arvioinnissa sekä vesiensuojelurakenteiden sijoittamisessa ja mitoituksen suunnittelussa. ”Työkalupakettiin on koottu aineistoja suunnittelun taustatiedoksi. Ne eivät anna suoria ratkaisuja. Suunnittelija pystyy kuitenkin aineistojen avulla päättelemään mihin hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa kiinnittää huomiota. Tämä tehostaa suunnittelua ja parantaa siten niiden laatua. Monissa organisaatioissa ja useassa eri hankkeessa kehitetään ja tuotetaan uusia paikkatietoaineistoja ja -työkaluja. Työkalupakkia päivitetään jatkossa – paljon uutta ja hyödyllistä on tulossa.”, sanoo Juha Jämsen, Metsäkeskuksesta. Lue "Laserkeilaus tuo tehoa ojien kunnostuksen suunnitteluun ja auttaa vesiensuojelussa". linkki löytyy osoitteesta www.tapio.fi/uutiset #ojitus #metsänhoito #metsätalous #yhteismetsä #metsäojat #vesiensuojelu

19.11.2018 - instagram

Presidentti Trump tietää, että hoidamme metsiämme hyvin. Emme niitä toki haravoi, mutta raivaussahaa käytetään ahkerasti.

18.11.2018 - facebook

”Metsäntutkimuksen tarve on voimakkaassa kasvussa. Tutkimustietoa tarvitaan aina metsänjalostuksesta lopputuotteisiin asti. Vain tutkitulla tiedolla voimme ratkaista tulevaisuuden haasteita.” sanoo Johanna Buchert, Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja. Metsien kasvun Buchert turvaisi monipuolistamalla metsänhoidon menetelmiä. Sekä avohakkuisiin perustuvalle tasaikäisrakenteiselle metsänkasvatukselle että jatkuvalle kasvatukselle, jossa metsät pysyvät peitteisinä, on paikkansa. ”Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa hoitaa metsiä. Jatkuva kasvatus sopii jollekin paikalle, päätehakkuukasvatus toiselle.”

16.11.2018 - facebook

Säilytetään ja lisätään sekametsiä! Sekapuustoisuus lisää ennen kaikkea metsän monimuotoisuutta ja maisemallista arvoa sekä vähentää tuhoriskejä. Siitä on myös hyötyä riistanhoidon näkökulmasta. #metsä #sekametsä #metsätuho #monimuotoisuus #riistanhoito #metsänhoito

14.11.2018 - instagram

Lisää sekametsiä! Sekapuustoisuus lisää ennen kaikkea metsän monimuotoisuutta ja maisemallista arvoa sekä vähentää tuhoriskejä. Siitä on myös hyötyä riistanhoidon näkökulmasta. Sekapuustoisissa metsissä: • hallitsevaa puulajia on vähemmän kuin ¾ kasvatettavien puiden runkoluvusta. • kasvatettava puusto voi olla vaihtelevan kokoista. • kuusentaimikoihin jätetään mäntyä ja toisinpäin. • koivusekoitukselle tavoitellaan kasvupaikasta riippuen 10-20 %:n osuutta. • harvapuustoisiin kohtiin jätetään myös muita lehtipuuntaimia. • varhaisperkauksessa kasvatettavien puiden ympäriltä poistetaan kilpaileva kasvusto metrin säteeltä. Lue: tapio.fi/milla-keinoilla-metsanomistaja-voi-huolehtia-luonnon-monimuotoisuudesta-ja-vesiensuojelusta-metsatilallaan/

14.11.2018 - facebook

Metsien hyvä hoito tarjoaa mahdollisuuksia niiden monipuoliselle hyödyntämiselle. Puumateriaali taipuu vaikka mihin! Katso, millaisia ratkaisuja kestävän kehityksen haasteisiin Uusi puu -kilpailussa palkittiin tänään: muovia korvaava kirkas pakkausmateriaali, hiiltä maaperään sitovat maanparannuskuidut, vedenkestävä puukomposiitti ja kosmetiikan raaka-aineet koivukuoresta:

13.11.2018 - facebook

Tehdään tekopökkelöitä! Helppo tapa luoda pesäpaikkoja ja tukea luonnon monimuotoisuutta. #tekopökkelöt ovat n. 2-5 metrin korkeudelta katkaistavien puiden korkeita kantoja. Niitä saadaan luotua pystylahopuuta, jota nuorissa metsissä on yleensä niukasti. Tekopökkelöiden valinnassa suositaan lehtipuita. Lehtipuusta tehdyt tekopökkelöt alkavat lahota muutamassa vuodessa, jolloin #tikat ja #tiaiset voivat tehdä niihin pesäkoloja. #metsä #metsänhoito #luonnonhoito #lehtipuut #pesäpaikat #linnut #monimuotoisuus #monimetsä

08.11.2018 - instagram