Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

19.06.2018 - Blogi

Metsänhoidon suositusten digitalisointi mahdollistaa uusia käyttömuotoja

Sain viime kesänä tehtäväkseni selvittää laajalla toimijahaastattelulla Metsänhoidon suositusten nykyiset käyttötavat ja toiveet tulevaisuuden käytön suhteen. Haastatteluiden yhteenvetona voisi todeta, että suositukset toimivat yksityismetsätalouden organisaatioiden omien ohjeistusten pohjana ja niiden hyödyntäjiä ovat metsänomistajat ja metsäalan toimijat. Metsänhoidon suositukset vaikuttavat metsätalouteen sitä paremmin, mitä enemmän niitä käytetään. Haastatteluissa keskusteltiin laajemmin myös metsäalan digitalisaatiosta ja sen tuomista

Lue lisää

Sosiaalinen media

Noro on määritelmän mukaisesti puroa pienempi vesiuoma, jossa ei virtaa jatkuvasti vettä. Tämän nyt kuivana olevan norouoman lähiympäristö on luonnontilaisen kaltainen ja siiten metsälain 10 §:n mukaisesti hakkuissa turvattava kohde. #monimetsä koulutus #mikkeli Lue Monimetsä-koulutuksesta: https://goo.gl/UfqAhM #metsänhoito #luonnonhoito #monimuotoisuus #kestävyys #luontokohde #puro

16.08.2018 - instagram

Oletko nähnyt kuvan mukaisen tolpan metsässä ja ihmetellyt mistä on kysymys? Kyseessä on pohjavesitutkimuksiin liittyvä putki. Suomessa on 6 100 kartoitettua ja luokiteltua pohjavesialuetta. Ps. metsanhoitosuositukset.fi sivustolta on ladattavissa ilmaiseksi ”Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun – työopas. #pohjavesialue #vedenhankinta #metsänhoito #avointietopalvelu #vesiensuojelu

14.08.2018 - instagram

#tapion ja Metsähallituksen luontopalvelujen asiantuntijat etsivät eilen (helteessä) sopivaa paikkaa ennallistettavan suojelusuon tulvittamiselle Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuiston reunalla. Hydrologia-LIFE hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia laskea kunnostusojitusalueiden vesiä ennallistettaville suojelusoille, joiden reunat ovat kuivuneet viereisten ojitusten johdosta. Uusi toimintapa on hyödyllinen. Ojituksen kunnostaja välttyy suojelusuota kiertävien laskuojien ja vesiensuojelurakenteiden kustannuksilta. Suojelusuon reunat puolestaan saavat alkavat taas saada vesiä luontaisilta valuma-alueiltaan. Korkeussuhteet ja vesien virtauskohdat saatiin kätevästi kännykälle ladatulla Suomen metsäkeskuksen pintamallilla. #suot #ojitus #metsänhoito #luonnonhoito #hydrologialife #vesiensuojelu #tapio #Metsähallitus

10.08.2018 - instagram

Tapion ja Metsähallituksen luontopalvelujen asiantuntijat etsivät eilen sopivaa paikkaa ennallistettavan suojelusuon tulvittamiselle Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuiston reunalla. Korkeussuhteet ja vesien virtauskohdat saatiin kätevästi kännykälle ladatulla Suomen metsäkeskuksen pintamallilla. Hydrologia-LIFE hankkeessa selvitetään mahdollisuuksia laskea kunnostusojitusalueiden vesiä ennallistettaville suojelusoille, joiden reunat ovat kuivuneet viereisten ojitusten johdosta. Uusi toimintatapa on hyödyllinen. Ojituksen kunnostaja välttyy suojelusuota kiertävien laskuojien ja vesiensuojelurakenteiden kustannuksilta. Suojelusuon reunat puolestaan saavat alkavat taas saada vesiä luontaisilta valuma-alueiltaan.

10.08.2018 - facebook

Tihkupinta on alue, jossa pohjavesi purkautuu maan pinnalle ilman selkeää avovesipintaa. Kuvan tihkupinta erottuu ympäristöstä märkyytensä lisäksi lehväsammalten ja muun lähdekasvillisuuden perusteella. Metsälaki rajoittaa metsänkäsittelyä tihkupintojen ja muiden lähteiden välittömässä lähiympäristössä. Veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvien erityisten kasvuolosuhteiden ja pienilmaston säilymistä voidaan edistää keskittämällä säästöpuusta luontokohteen yhteyteen tai käsittelemällä viereistä metsikköä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmillä. Kuva: Lauri Saaristo Monimetsä-koulutus, Luumäki. Tervetuloa Monimetsä-koulutukseen: https://goo.gl/UfqAhM

08.08.2018 - facebook

Kuvan kohteen metsänomistaja haluaa kasvattaa metsäänsä ilman avohakkuita. Metsän uudistumista on pyritty edistämään poimintahakkuulla, jossa harvahkolle kuusialikasvokselle on tehty kasvutilaa. Kuva on Monimetsä-koulutuksen luontokohteelta, Juukasta. Lue koulutuksesta: https://goo.gl/UfqAhM

02.08.2018 - facebook

Energiapuun korjuu - tiedätkö hyvät toimintatavat energiapuun korjuun suunnitteluun, toteutukseen ja laadunhallintaan? "Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen" -oppaaseen on koottu käytännönläheistä tietoa energiapuun korjuusta ja sen erityispiirteistä. Teos kuvaa koko toimintaketjun metsästä tienvarteen ja haketetun puupolttoaineen käyttöpaikalle. Lataa ilmainen opas (pdf) tai osta kirja: https://www.metsanhoitosuositukset.fi/suositukset/energiapuu/

30.07.2018 - facebook

Haukoille sopivista pesäpuista on metsissä pulaa. Monihaaraiseksi kehittyneet rungot ovat harvennushakkuissa ensisijaisesti poistettavia puita. Tällaisia puunrunkoja säästämällä voidaan kuitenkin edistää haukoille sopivien pesäpuiden kehittymistä varttuviin metsiin. Kuva: Lauri Saaristo, Monimetsä-koulutus, Luumäki Katso "Sopivien puiden jättäminen metsään tuleviksi haukkojen pesäpuiksi": https://www.luomus.fi/fi/sopivia-pesapuita

23.07.2018 - facebook