Metsänhoidon parhaat käytännöt

Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön kokemukseen perustuvia kansallisia suosituksia. Metsänhoito-pääteoksessa ja työoppaissa esitellään parhaita keinoja suomalaisen metsän kestävään hoitoon ja käyttöön. Ne on laadittu hyvässä yhteistyössä metsänomistajien, metsä-, energia-, ja ympäristöalan kanssa. Suositukset tarjoavat metsänomistajille ja metsäammattilaisille tietoa perusteista ja menetelmistä tapauskohtaisesti sovellettavaksi. Suositusten avulla metsänomistaja voi löytää ja valita tavoitteidensa mukaisen tavan hoitaa metsiään.

 

Lue lisää

Blogi

05.09.2018 - Blogi

Millaista monimuotoisuutta löytyy avohakkuun ja jatkuvan kasvatuksen takaa?

Kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion metsissä on kerännyt vaaditut 50 000 allekirjoitusta, joten lakialoite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen myötä on ajankohtaista käydä yhteiskunnallista keskustelua metsänkasvatuksen vaihtoehdoista, koska puun tuottamisen menetelmät vaikuttavat laajasti metsäluonnon monimuotoisuuteen sekä luonnon ihmiselle tuottamiin hyötyihin, eli ekosysteemipalveluihin. Toisaalta keskustelua tarvitaan myös siksi, että tutkijoiden ja metsäammattilaisten keskuudessa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, millaiset

Lue lisää

Sosiaalinen media

Kun metsänomistaja ja alan ammattilainen jatkossa sopivat hakkuu- ja hoitotöistä, keskustelun apuna voidaan käyttää luonnonhoidon tarkistuslistaa. Monimetsä-hankkeessa kehitetty ja testattu lista on todettu toimivaksi ratkaisuksi metsänomistajan luonnonhoidon tavoitteiden selvittämisessä. Lue lisää: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/talousmetsien-luonnonhoitoon-loytyy-seka-halua-etta-keinoja

14.12.2018 - facebook

Voiko tasaikäisessä metsässä olla erikokoisia puita? Katso kertaus metsätalouden keskeisistä käsitteistä:

30.11.2018 - facebook

"Tuhkasta saadaan kierrättämällä metsälannoitetta, joka korvaa keinolannoitteita. HaSuMetsä-hankkeella voidaan edistää sekä vesiensuojelun että kiertotalouden tavoitteita. Kierrättämällä tuhkan ravinnesisältö metsälannoitteena pystytään korvaamaan keinolannoitteiden käyttöä”, sanoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Hallituksen kärkihanke etsii keinoja ehkäistä tuhkan avulla metsänuudistamisen yhteydessä valumaveteen muodostuvaa happamuutta. Katso kommentteja ja lue miksi happamoituminen on ongelma länsirannikolla! Linkki: www.tapio.fi/uutiset #happamatsulfaattimaat #metsänuudistaminen #metsänuudistus #tuhka #kiertotalous #biotalous #raki #vesiensuojelu #vesitalous #kärkihanke #ravinteetkiertoon #tuhka #lannoitteet Kuva: Anssi Karppinen ja Raimo Ihme

29.11.2018 - instagram

Hallituksen kärkihanke etsii keinoja ehkäistä tuhkan avulla metsänuudistamisen yhteydessä valumaveteen muodostuvaa happamuutta. ”Olemme olleet huolissamme rannikon metsänuudistamisen ja ojitusten happamoittavasta vaikutuksesta. HaSuMetsä-hankkeella voi olla iso merkitys vesistöjen tilan kannalta paikallisella tasolla, jos tuhkanlevityksen avulla pystytään estämään happamien valumavesien muodostuminen. Metsänomistaja ei yleensä tiedä metsänsä kasvavan happamalla sulfaattimaalla, joten happamuushaittojen ennaltaehkäisyn tarvettakaan ei usein tunnisteta. Tuhkan käyttöä voi kuitenkin suositella metsänomistajalle myös sen puuston kasvua lisäävän vaikutuksen ansiosta”, sanoo erikoistutkija Tiina M. Nieminen, Luonnonvarakeskuksesta. Lue lisää https://goo.gl/uefLjW

29.11.2018 - facebook

Ylläpidetään puulajimääriä! Metsikön puulajimäärän ylläpitäminen tarkoittaa, että käsittelyn jälkeen metsikköön jää kasvamaan yhtä monta puulajia, kuin siellä oli ennen hoidon aloitusta. Suomessa kasvaa luontaisesti 31 puulajia. Näistä 4 on havupuita ja loput 27 lehtipuita. Puulajiston monimuotoisuuden ylläpitäminen metsässä rikastuttaa luontoa, sillä jokaisen puulajin mukana tulee suuri joukko seuralaislajeja. Raivattaessa ja harvennettaessa kannattaa huolehtia, että puulajiston monimuotoisuuden turvaamiseksi säästettävät puuyksilöt saavat järeytymiseen tarvitsemansa tilan. #puulajit #monimuotoisuus #luonto #metsänhoito #luonnonhoito

28.11.2018 - instagram

Ylläpidetään puulajimääriä! Metsikön puulajimäärän ylläpitäminen tarkoittaa, että käsittelyn jälkeen metsikköön jää kasvamaan yhtä monta puulajia, kuin siellä oli ennen hoidon aloitusta. • Suomessa kasvaa luontaisesti 31 puulajia. Näistä 4 on havupuita ja loput 27 lehtipuita. • Puulajiston monimuotoisuuden ylläpitäminen metsässä rikastuttaa luontoa, sillä jokaisen puulajin mukana tulee suuri joukko seuralaislajeja. • Raivattaessa ja harvennettaessa huolehditaan, että puulajiston monimuotoisuuden turvaamiseksi säästettävät puuyksilöt saavat järeytymiseen tarvitsemansa tilan. Katso Lauri Saariston esitys "Millä keinoilla metsänomistaja voi huolehtia luonnon monimuotoisuudesta": https://goo.gl/Jqd3pr

27.11.2018 - facebook

Jätetään vesien varsille suojavyöhykkeet! Suojavyöhyke on pienveden tai vesistön rantakaistale, jossa metsänkäsittely poikkeaa ympäröivästä alueesta tai käsittelyä ei tehdä ollenkaan. Suojavyöhyke ylläpitää lajistollista monimuotoisuutta. Suojavyöhykkeen rikkomaton kasvillisuus sitoo hakkuualueelta valuvia ravinteita ja maa-ainesta, mikä vähentää vesistön rehevöitymistä ja säilyttää alueen luontoarvoja. Puuston annetaan kehittyä monikerroksiseksi. Jos taimikkoa hoidetaan, esimerkiksi maisemallisista syistä, hoidossa suositaan lehtipuustoa. #metsänhoito #suojavyöhyke #luonto #monimuotoisuus #monimetsä #lehtipuut

22.11.2018 - instagram

Jätetään vesien varsille suojavyöhykkeet! Suojavyöhyke on pienveden tai vesistön rantakaistale, jossa metsänkäsittely poikkeaa ympäröivästä alueesta tai käsittelyä ei tehdä ollenkaan. Suojavyöhyke ylläpitää lajistollista monimuotoisuutta. • Taimikon varhaisperkauksessa ja taimikon harvennuksessa suojavyöhyke rajataan käsittelyn ulkopuolelle. • Puuston annetaan kehittyä monikerroksiseksi. Jos taimikkoa hoidetaan, esimerkiksi maisemallisista syistä, hoidossa suositaan lehtipuustoa. • Vesien varret ovat metsiköiden tulevissa hakkuissa todennäköisesti ensisijaisia säästöpuualueita. Kun säästöpuuratkaisu tehdään jo taimikonhoidossa, ei tule hoitokuluja alueista, jotka jäävät jatkossa ainespuunkorjuun ulkopuolelle. • Suojavyöhykkeen rikkomaton kasvillisuus sitoo hakkuualueelta valuvia ravinteita ja maa-ainesta, mikä vähentää vesistön rehevöitymistä ja säilyttää alueen luontoarvoja. Katso Lauri Saariston esitys "Millä keinoilla metsänomistaja voi huolehtia luonnon monimuotoisuudesta": https://goo.gl/Jqd3pr Kuva: Ari Kotiharju

22.11.2018 - facebook